Lo chuyện bao đồng
Đa quản nhàn sự
多管闲事
duō ɡuǎn xián shì
Dịch nghĩa: Lo chuyện bao đồng
Xía vào chuyện người khác


【解释】:没有必要而插手管别人的事。
Giải thích: Không cần thiết nhưng vẫn nhúng tay vào chuyện của người khác.
Giải thích âm Hán Việt: Quản: phụ trách; đảm nhiệm. Nhàn sự: việc không liên quan đến mình.


VD: 最好的礼貌是不要多管闲事。
Lễ độ nhất là không nên lo chuyện bao đồng.
大家好心好意问你,你倒说别人多管闲事,真是岂有此理!
Mọi người có thiện ý hỏi thăm bạn, bạn lại nói người ta lo chuyện bao đồng, lẽ nào có lý đó!

English: Stick [poke] one's nose into other people's business.