Chuyển bại thành thắng
Phản bại vi thắng
反败为胜
反敗為勝

fǎn bài wéi shènɡ
Dịch nghĩa: Chuyển bại thành thắng

【解释】:扭转败局,变为胜利。
Giải thích: Xoay chuyển thế thua thành thế thắng.
Giải thích âm Hán Việt: Phản: chuyển; đổi. Vi: thành.


VD: 我喜出望外,我竟能反败为胜!
Tôi vui mừng quá đỗi, cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng rồi!
我有一计,可使我军反败为胜。
Tôi có 1 kế, có thể khiến quân ta chuyển bại thành thắng.

English: Turn defeat into victory; Snatch a victory out of defeat.