Một người giàu có nhìn qua cửa sổ thấy một người nghèo đang bới thùng rác nhà mình ... Ông ta thầm nói, 'Ơn Giời, mình không nghèo đói.'
Người nghèo ấy nhìn phía trước thấy một xe cứu thương chở một bệnh nhân... Ông ta nói nhỏ, 'Ơn Giời mình không bị bệnh.'
Người bệnh trong bệnh viện thấy xe chở xác vào nhà xác... Ông nói, 'Ơn Giời mình còn sống.'


Chỉ người chết là không thể nói 'Ơn Giời' được!
Cuộc sống là gì?
Để hiểu hơn về cuộc sống, bạn hãy đến 3 nơi sau:

1. Bệnh viện
2. Nhà tù
3. Nghĩa địa

Ở bệnh viện, bạn sẽ hiểu rằng không gì tuyệt bằng SỨC KHỎE.
Trong tù, bạn sẽ thấy TỰ DO là thứ quý giá nhất.

Ra nghĩa địa, bạn sẽ nhận ra cuộc sống thật vô thường. Mặt đất ta đứng hôm nay là nóc mồ ta nằm ngày mai!


A rich man looked through his window and saw a poor man picking something from his dustbin ... He said, Thank GOD I'm not poor.
The poor man looked around and saw a naked man misbehaving on the street ... He said, Thank GOD I'm not mad.
Then a sick person in hospital saw a trolley taking a dead body to the mortuary ... He said, Thank GOD I'm not dead.
Only a dead person cannot thank God.
What is LIFE?
To understand life better, you have to go to 3 locations :

1. Hospital
2. Prison
3. Cemetery

At the Hospital, you will understand that nothing is more beautiful than HEALTH.
In the Prison, you'll see that FREEDOM is the most precious thing.
At the Cemetery, you will realize that life is worth nothing. The ground that we walk today will be our roof tomorrow.