My dinner stomach is full, but my dessert stomach still has room.
Bụng tôi chia làm hai ngăn, ngăn mặn tuy no rồi ... nhưng ngăn ngọt vẫn còn trống!