Actions to practice “live and let live” are:


Don’t gossip
Don’t criticize
Don’t try to change others
Don’t justify any resentment


Cách thực hành sống khoan dung:

Không nhiều chuyện,
Không chê bai, chỉ trích
Không cố thay đổi người ta
Không biện minh, viện cớ vì đã oán hận người