be going through the motions
Làm lấy lệ, làm lấy có


Ví dụ:

It's not that you're not doing good work, but I feel like you're just going through the motions.
Chẳng phải anh không làm tốt, nhưng tôi cảm thấy dường như anh chỉ đang làm lấy có chứ chả thích thú gì.Giải thích:

If you say that someone is going through the motions, you think they are only saying or doing something because it is expected of them without being interested, enthusiastic, or sympathetic.
Khi nói một người chỉ làm lấy lệ, bạn nghĩ họ chỉ nói hoặc làm một chuyện chỉ vì bắt buộc phải làm, mà chẳng thấy thích thú, hào hứng hay thông cảm gì.

Ví dụ

'You really don't care, do you?' she said quietly. 'You're just going through the motions.'
Nàng lặng lẽ hỏi "Anh thực chả quan tâm, phải không. Anh chỉ làm lấy có thôi."