人一辈子的特权就是做自己。
Đặc quyền cả đời chính là làm chính mình.